Skibidi toilet cursor!

plz sweezy amke skibidi toilet browmon :point_right: :point_left: :index_pointing_at_the_viewer:

jksxwouxjhsxv